Notariniai veiksmai

Seniūno atliekami notariniai veiksmai:

Seniūnas neatlygintinai atlieka tik Samylų seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

  • Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;
  • Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  • Liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  • Tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus.

Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas ir pan.) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą.“.